Specialistai

Logopedas
Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo trikimų, įvertina, nustato vaikų specialiuosius ugdymo poreikius, koreguoja, šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos sutrikimus, konsultuoja tėvus ir pedagogus vaikų kalbos, komunikacijos sutrikimų klausimais, organizuoja atvirą veiklą, dalyvauja lopšelio-darželio renginiuose.
Judesio korekcijos specialistas
Judesio korekcijos specialistas veda individualius ir grupinius  laikysenos ir ploščiapėdystės korekcijos užsiėmimus, priklausomai nuo vaikų individualių savybių bei judesio ir laiksenos išsivystymo lygio, organizuoja sportinius-sveikatinimo renginius, konsultuoja tėvus, bendradarbiauja su darželio pedagogais ir kitais specialistais.
Vaikų maitinimo ir higienos administratorė
Lopšelyje-darželyje dirbantis  vaikų maitinimo ir higienos administratorė sudaro vaikų maitinimo valgiaraščius, vykdo higienos normų laikymosi įstaigoje priežiūrą, vaikų maitinimo ir poilsio organizavimo kontrolę; taiko priemones epidemijos ir infekcinių susirgimų atvejais, suteikia pirmąją pagalbą nelaimingų atsitikimų atvejais; organizuoja informacinės ir metodinės medžiagos apie vaikų-darbuotojų sveikatos stiprinimą ir saugojimą, sklaidą.