Biudžetinė įstaiga
  Kauno g. 38, LT- 35160, Panevėžys
  Tel.: (8 45) 50 88 02, (8 45) 50 88 03
  El. paštas: ldzilvinas38@gmail.com

  Kodas 190412321

PATVIRTINTA

Lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktoriaus 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-10

PANEVĖŽIO LOPŠELIS –DARŽELIS ,,ŽILVINAS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

(įstaigos kodas 190412321)

 1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ (toliau Lopšelio-darželio) darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso, švietimo įstatymo, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių darbo santykius, nuostatų darbo tvarkos klausimais įgyvendinimą Lopšelyje-darželyje, Lopšelio-darželio darbo tvarką, nustato bendrąsias darbuotojų pareigas, teises ir atsakomybę.
 2. Šios Taisyklės privalomos visiems Lopšelio-darželio darbuotojams.
 3. Sudarant darbo sutartį, Lopšelio-darželio direktorius (jo įgaliotas asmuo) supažindina priimamą dirbti asmenį su Taisyklėmis pasirašytinai.
 4. Lopšelyje-darželyje laikomasi darbuotojų lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų:
  • priimant į darbą taikomi vienodos atrankos kriterijai ir sąlygos;
  • sudaromos vienodos darbo sąlygos tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, įgyti praktinės darbo patirties;
  • naudojami vienodi darbo vertinimo kriterijai ir vienodi atleidimo iš darbo kriterijai;
  • imamasi priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų smurto ir patyčių.
 5. Visi Lopšelio-darželio darbuotojai yra atsakingi už emociškai saugios ugdymo (si) aplinkos puoselėjimą ir reagavimą į smurtą ir patyčias pagal Lopšelio-darželio nustatytą tvarką:
  • darbdavys privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus.
  • darbdavys ir darbuotojai privalo vengti interesų konflikto ir siekti bendros gerovės, darbo santykių darnios plėtros ir abiejų šalių teisėtų interesų gynimo.
 6. Direktoriui, patvirtinus Lopšelio-darželio naujas darbo tvarkos taisykles, jos viešai skelbiamos informaciniame stende.
 1. II. DARŽELIO VALDYMAS IR UGDYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 1. Lopšelio-darželio, kaip darbdavio, teises ir pareigas įgyvendina direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Direktorius turi teisę pagal kompetenciją dalį savo teisių ir pareigų perduoti vienam ar keliems asmenims, kurie atsako už šių teisių ir pareigų įgyvendinimą:
  • Direktoriui laikinai nesant darbo vietoje (kasmetinių apmokamų atostogų metu, nedarbingumo metu ar kt.), jį pavaduoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, jam nesant – logopedas. Vasaros mėnesiais, ne ugdomojo proceso metu gali pavaduoti ūkvedys.
 2. Didžiausią Lopšeliui-darželiui leistiną pareigybių skaičių nustato jo steigėjas. Direktorius mokslo metų pradžioje patvirtina įstaigos etatų sąrašą pagal Panevėžio miesto savivaldybės patvirtintus etatų normatyvus (suderina su Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriumi ir Strateginio planavimo, investicijų, ekonomikos ir Finansų skyriumi) ir sudaro darbuotojų tarifikacijos sąrašus, nustato darbuotojų darbo krūvį (suderina su Mokyklos taryba ir Darbo taryba) .
 3. Darbuotojų pavaldumas nustatytas direktoriaus įsakymu patvirtintoje Lopšelio-darželio struktūroje.
 1. Lopšelio-darželio darbuotojų veiklos funkcijos pateiktos pareigybių aprašymuose, kurie tvirtinami direktoriaus įsakymu. Darbuotojai su pareigybių aprašymais supažindinami pasirašytinai ir asmeniškai atsako už funkcijų vykdymą ir kokybišką savo darbo atlikimą.
 2. Lopšelio-darželio darbuotojų (išskyrus darbininkus) praėjusių kalendorinių metų  veikla iki sausio

31 dienos vertinama pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.(Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas).

 1. Lopšelio-darželio savivaldą sudaro Lopšelio-darželio taryba, Mokytojų taryba, Darbo taryba ir direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės, komisijos kurių veiklą reglamentuoja Lopšelio-darželio nuostatai ar švietimo teisiniai dokumentai.
 2. Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės, komisijos rengia ir vykdo programas, projektus, organizuoja prevencinę veiklą, rūpinasi vaiko gerove, atlieka Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą.
 3. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal strateginį planą, metinį veiklos planą, priešmokyklinio ugdymo veiklos planą, grupių pedagogų ir specialistų veiklos planus.
 4. Įstaigoje ugdymas organizuojamas vadovaujantis Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ ugdymo programa ,,Auk, vaikeli“ ir kitomis į ugdymą integruojamomis programomis.
 5. Lopšelyje-darželyje, tėvams pageidaujant, organizuojamas papildomas vaikų ugdymas (neformali ugdymo veikla). Neformalusis ugdymas prasideda pasibaigus ugdomajai veiklai ir pietų miegui, pagal patalpų nuomos sutartis su ugdymo teikėjais.
 6. Metų veiklos ataskaitą Lopšelio-darželio direktorius atsiskaito Panevėžio miesto savivaldybės tarybai steigėjo nustatyta tvarka ir supažindina su ataskaita lopšelio-darželio bendruomenę.
 7. Dokumentų pasirašymas:
  • Lopšelio-darželio direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) įsakymu paskirtas jį pavaduoti direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba kitas darbuotojas, pasirašo įsakymus bei dokumentus, siunčiamus kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams;
  • įsakymus finansų klausimais pasirašo Lopšelio-darželio direktorius, o jam nesant parašo teisę turintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir vyr. buhalteris. Ant tvirtinamų finansinių dokumentų dedamas Lopšelio-darželio herbinis antspaudas;
  • įsakymus, ataskaitas ir kitus dokumentus gali ruošti ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kiti darbuotojai, turintys tiesiogiai kuruojamą sritį pagal Lopšelio-darželio dokumentacijos planą, tačiau dokumentus pasirašo direktorius. Ant įsakymų antspaudas nededamas;
  • finansinius dokumentus direktoriui nesant gali pasirašyti tik parašo teisę turintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba kiti darbuotojai (savivaldybės administracijos direktoriaus leidimu);
  • Dokumentų kopijos tvirtinamos anspaudais „KOPIJA TIKRA”. Naudojami  spaudai ,,GAUTA“,

,,SUDERINTA“, ,,TVIRTINU“. Už anspaudų naudojimą ir saugojimą atsakingas direktorius ar laikinai jo pareigas vykdantis darbuotojas;

 • lopšelyje-darželyje darbuotojai naudoja ir vardinius anspaudus, kuriuose nurodyta pareigos, vardas, pavardė. Už šių spaudų naudojimą, saugojimą atsakingi juos naudojantys darbuotojai.
 1. Direktoriaus nurodymų ir sprendimų vykdymas:
  • lopšelyje-darželyje nurodymai arba sprendimai įforminami direktoriaus įsakymu arba kitokia rašytine ar žodine forma. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkvedžio nurodymai ar sprendimai pateikiami žodžiu arba rezoliucijomis ant gaunamų dokumentų;
  • paskyrus daugiau kaip vieną vykdytoją, rezoliucijoje nurodytas vykdytojas yra asmeniškai atsakingas už viso nurodymo vykdymo organizavimą;
  • atlikus užduotį, visi rezoliucijoje nurodyti asmenys turi pasirašytinai susipažinti su vykdymo rezultatais;
  • rezoliucijoje nurodytų asmenų vengimas vykdyti nurodymus laikomas tarnybiniu (drausminiu) nusižengimu, apie ką atsakingas vykdytojas privalo informuoti rezoliuciją užrašiusį vadovą.
 2. Dokumentų tvarkymas:
  • dokumentus registruoja ir raštvedybą tvarko sekretorius pagal patvirtintą Lopšelio-darželio dokumentacijos planą;
 • lopšelis-darželis, atsižvelgdama į darbovietėje einamas pareigas savo nuožiūra darbuotojams suteikia darbo priemones ( kompiuterį, prieigą prie interneto, elektroninį paštą, telefoną, multimediją, spausdintuvą ir kt). Suteiktos darbo priemonės priklauso Lopšeliui-darželiui ir yra skirtos darbo funkcijoms vykdyti.
 • Lopšelio-darželio elektroniniu paštu gautus laiškus sekretorius atspausdina, užregistruoja ir jų gavimo dieną pateikia direktoriui, jam nesant – jį pavaduojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui, užrašant rezoliuciją;
 • Lopšelio-darželio darbuotojai, tiesiogiai ir iš kitų institucijų ir organizacijų gavę įstaigai adresuotus dokumentus, juos nedelsiant privalo perduoti sekretoriui užregistruoti;
 • Darbuotojai, turintys asmeninį elektroninio pašto adresą į šiuos paštu gautus laiškus ar kitokio pobūdžio pranešimus, atsako asmeniškai, o kai jie pagal savo kompetenciją negali vienasmeniškai priimti sprendimo dėl atsakymo, apie tai privalo informuoti direktorių arba pagal kuruojamą sritį direktoriaus pavaduotoją ugdymui, ūkvedį;
 • Pasibaigus metams dokumentai ruošiami archyvavimui ir ne vėliau kaip po metų atiduodami į Lopšelio-darželio archyvą. Už dokumentų archyvavimą, saugojimą atsakingas sekretorius.
 1. Visuomenės informavimas. Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimas, jų prašymų ir skundų nagrinėjimas ir interesantų priėmimas:
  • visuomenės informavimu apie Lopšelio-darželio veiklą ir jos įvaizdžio formavimu rūpinasi direktorius. Jis atsakingas už informacijos apie Lopšelio-darželio veiklą teikimą steigėjui, žiniasklaidai;
  • interesantus direktorius priima savo darbo metu (jeigu neveda pasitarimo, nedalyvauja mokymuose ir kt.) ar iš anksto susitarus;
  • interesantus pagal funkcijų pasiskirstymą priima ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kiti atsakingi administracijos darbuotojai;
  • Lopšelio-darželio darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinus interesantų tikslus bei pageidavimus, pagal kompetenciją jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą Lopšelio-darželio darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą;
  • Lopšelio-darželio taryba ir vadovai tiria darbuotojų ir aplinkinių gyventojų prašymus, imasi priemonių trūkumams darbe pašalinti.
 2. Lopšelio-darželio renginių organizavimas:
  • Lopšelis-darželis organizuoja kultūrinius renginius vaikams, konferencijas, seminarus pedagogams, susirinkimus (Renginių organizavimo ir vykdymo tvarka);
  • Bendruomenės susirinkimai organizuojami vieną kartą per metus, mokytojų tarybos posėdžiai – 3 kartus per metus, metodinės grupės posėdžiai pagal sudarytą planą. Tėvų susitikimai(susirinkimai) pagal veiklos planus 3-4 k./m.;
  • Už šių renginių darbotvarkę, laiką, kviečiamus asmenis yra atsakingas renginį organizuojantis darbuotojas gavęs žodinį direktoriaus leidimą ar rašytinį patvirtinimą;
  • Renginiuose dalyvauja visi grupėje dirbantys darbuotojai. Šie renginiai neįskaitomi kaip darbuotojų darbo viršvalandžiai; 21.5. Darbuotojų dalyvavimas susirinkimuose ir posėdžiuose būtinas, išskyrus pateisinamus atvejus. Susirinkimai vyksta užtikrinant vaikų saugumą, paliekant budinčius darbuotojus vaikų miego metu, arba po darbo.

III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ, PERKĖLIMO Į KITĄ DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

 1. Lopšelio-darželio darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio direktorius, o jam nesant (atostogų, komandiruotės ar ligos atveju) – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 2. Pedagogus ir kitus darbuotojus į pareigas (darbą) priima, perkelia į kitas pareigas (darbą) ir atleidžia iš pareigų (darbo) direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais darbo santykius reglamentuojančiais įstatymais ir norminiais aktais. Pretendentai į darbą gali būti atrenkami asmeninio pokalbio būdu.
 3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui į darbą priimamas konkurso būdu.
 1. Ligos ir kasmetinių atostogų metu vyr.buhalterį pavaduoja kitos įstaigos vyr.buhalteris.
 2. Direktoriaus ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas rašytine darbo sutartimi. Darbo sutartyje susitariama dėl darbo funkcijos, darbo apmokėjimo ir darbovietės. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti, prieš tai pasirašytinai supažindinus darbuotoją su darbo sąlygomis, tvarka darbovietėje, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. Darbo sutartis sudaroma ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, iki darbuotojui pradedant dirbti, ir įsigalioja darbuotojo pradėjimo dirbti dieną.
 3. Priimami į darbą darbuotojai privalo nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, pateikti higienos žinių ir pirmos pagalbos įgijimo ir atestavimo pažymėjimus ir kitus įstatymuose numatytus dokumentus.
 4. Atskiroms darbo sutarčių rūšims gali būti nustatomos ir kitos būtinos sąlygos, kurias šalys sulygsta sudarydamos tokią darbo sutartį. Darbo sutartis gali būti pakeista, papildyta arba nutraukta tik įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais, įvardintais Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
 5. Sudarydamas darbo sutartį, Lopšelis-darželis supažindina priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis, darbo sutartimi, pareigybės aprašu, kitais darbovietėje galiojančiais lokaliais aktais, taisyklėmis, aprašais.
 6. Darbuotojui įsidarbinant, Lopšelio-darželio direktoriui pateikiami šie dokumentai:
  • socialinio draudimo pažymėjimas;
  • pasas ar tapatybės kortelė;
  • gyvenimo aprašymas;
  • medicininė pažyma apie sveikatos būklę;
  • mokslo baigimo diplomai;
  • nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų kopijos;
  • pažyma iš ankstesnės darbovietės;
  • pagal būtinybę ir kitus įstatymų nustatytus dokumentus.
 7. Darbuotojai supažindinami su Lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis (pasirašytinai), kitais darbui reikalingais dokumentais. Darbuotojai turi išklausyti (kuriems tai privalu) visų rūšių instruktavimus, susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, pareigybės aprašymu (pasirašytinai).
 8. Darbuotojas neturi teisės be Lopšelio-darželio direktoriaus ar jo įgalioto asmens sutikimo savo darbą pavesti kitam.
 9. Pertvarkant Lopšelio-darželio darbo organizavimą, pirmumo teisę likti darbe apsprendžia:
  • pedagogo išsilavinimas;
  • profesinės kompetencijos;
  • aktyvus dalyvavimas bendruomenės gyvenime;
  • amžius, sveikatos būklė;
  • grupės tėvų prašymai.
 10. Perkelti darbuotoją į kitą nuolatinį darbą galima tik esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui Kai keičiamas Lopšelio-darželio darbo organizavimas, taip kitais veiklos būtinumo atvejais direktorius turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos.
 11. Direktorius turi teisę perkelti darbuotoją iki vieno mėnesio laikui į kitą darbą toje pačioje vietoje, ypatingais, iš anksto nenumatytais atvejais, paliekant pirmesnį vidutinį darbo užmokestį. Draudžiama darbuotoją perkelti į tokį darbą, kuris neleistinas dėl jo sveikatos būklės.
 12. Prastovos atveju darbuotojai jų raštišku sutikimu perkeliami į kitą darbą, už kurį mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.
 13. Darbuotojas iš darbo gali būti atleistas Darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka. Darbo sutartis nutraukiama pateikus raštu prašymą Lopšelio-darželio direktoriui. Darbo santykių pasibaigimo diena yra paskutinė darbuotojo darbo diena.
 14. Atleidimo dieną pilnai atsiskaitoma su darbuotoju. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena.
 15. Nutraukus darbo sutartį darbuotojas jo žinioje esančias bylas, nebaigtus tvarkyti dokumentus, materialines vertybes perduoda pagal perdavimo-priėmimo aktus asmeniui, užimsiančiam jo pareigas, o jei tokio nėra – direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo-priėmimo aktus tvirtina Lopšelio-darželio direktorius.
 1. Darbuotojų bylos saugomos Lopšelio-darželio direktoriaus kabinete.

IV.BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 1. Lopšelio-darželio darbuotojai privalo:
  • dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo tvarkos, darbo drausmės (nustatytos darbo laiko trukmės, visą darbo laiką skirti darbui, naudoti darbo priemones tik darbo funkcijoms vykdyti ir t.t.);
  • atlikti pavestą darbą kvalifikuotai, laiku ir kokybiškai, laikytis drausmės;
  • vykdyti Lopšelio-darželio vadovų ir savo tiesioginio vadovo teisėtus nurodymus ir pavedimus, nustatytus darbo sutartyse;
  • operatyviai, kompetentingai ir dėmesingai spręsti klientų klausimus, bendrauti su jais mandagiai;
  • laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų, nekenkti kitų dirbančiųjų sveikatai, tausoti savąją;
  • saugoti teisėtus Lopšelio-darželio interesus;
  • laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos;
  • laikytis visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų;
  • atlyginti dėl darbuotojo kaltės Lopšeliui-darželiui padarytus nuostolius sugadinus ar praradus įrankius, medžiagas, darbo aprangą ir kitą padarytą žalą;
  • nenaudoti, nekopijuoti, nediegti, nesiųsti ir neplatinti darbo vietoje nelegalios kompiuterinės programinės įrangos ir autorių teises pažeidžiančių kūrinių;
  • saugoti ir tausoti Lopšelio-darželio turtą – racionaliai, ekonomiškai ir taupiai naudoti darbo priemones, medžiagas, kompiuterinę įrangą, techniką, elektros energiją ir kitus įstaigos materialinius išteklius;
  • įstaigos elektroniniais ryšiais, kompiuteriais, telefonais, kopijavimo aparatais naudotis tik su darbu susijusiais tikslais ir iš Lopšelio-darželio patalpų savavališkai išnešti inventorių;
  • be Lopšelio-darželio direktoriaus leidimo arba jo įgalioto asmens, draudžiama pašaliniams asmenims naudotis Lopšelio-darželio organizacine technika (telefonais, kopijavimo aparatais, kompiuteriais ir pan.). Darbuotojai turi užtikrinti, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su įstaigos informacija;
  • prisijungti prie Lopšelio-darželio elektroninio pašto Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.gali direktorius, pavaduotojas ugdymui, sekretorius. Prie elektroninio pašto Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. prisijungti gali vyr.buhalteris;
  • teikti informaciją darbuotojams naudojant elektroninio ryšio priemones;
  • vykdyti darbuotojų pareigybių reikalavimus;
  • nepriklausomai nuo darbo grafiko pedagogai privalo dalyvauti Lopšelio-darželio mokytojų tarybos posėdžiuose, metodiniuose pasitarimuose, kurie organizuojami vaikų pietų miego metu nuo 13.30 val. iki

15.00 val. Tuo metu su vaikais būna auklėtojų padėjėjos.

Visi darbuotojai – visuotiniuose darbuotojų susirinkimuose (1 k./m.), pedagogų ir nepedagoginių darbuotojų susirinkimuose, visuotiniuose tėvų susirinkimuose 1 k./m. ir grupių tėvų susitikimuose (susirinkimuose) 3-4 k./m.

 • palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje, o taip pat kitose Lopšelio-darželio patalpose bei teritorijoje, baigus darbą ar išvykstant iš darbo vietos išjungti elektrą, kompiuterinę įrangą, uždaryti langus, nepalikti ant stalo dokumentų su konfidencialia informacija;
 • savo asmeninius daiktus (aprangą, apavą, rankines) laikyti tam skirtose spintose;
 • darbuotojai privalo būti tvarkingos išvaizdos, apranga ir avalynė – pritaikyta darbui su vaikais;
 • nepertraukiamo proceso darbuotojams nepalikti darbo vietos iki ateis pakeičiantysis darbuotojas. Neatvykus pakeičiančiajam darbuotojui, pranešti administracijai;
 • teisės aktų nustatyta tvarka visi darbuotojai privalo tikrintis sveikatą. Išvados apie tinkamumą dirbti fiksuojamos asmens medicininėje knygelėje forma Nr.048/. Visiems būtina išklausyti higienos įgūdžių kursus, o pedagoginis personalas ir auklėtojų padėjėjos privalo išklausyti ir pirmosios medicininės pagalbos teikimo kursus ir turėti apie tai liudijančius pažymėjimus. Medicinines knygeles ir

pažymėjimus laikyti pas direktoriaus įsakymu paskirtą atsakingą asmenį. Darbuotojams už mokymus apmokama iš įstaigos reikmėms skirtų lėšų.

 • darbuotojai privalo pastoviai tobulinti savo kvalifikaciją.
 • atsakyti už vaiko sveikatą ir gyvybę visą jo buvimo ikimokyklinėje įstaigoje laiką;
 • susirgus vaikui ar įvykus nelaimingam atsitikimui, privalo nedelsiant informuoti tėvus, administraciją ir esant reikalui, kviesti medicininę pagalbą;
 • įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą ar iš darbo reikia nedelsiant pačiam arba per kitus asmenis pranešti įstaigos direktoriui ar atsakingam asmeniui;
 • šeimos nariams atiduoti vaikus tik pagal tėvų (globėjų) raštišką prašymą;
 • asmeninius daiktus, produktus ir gėrimus nelaikyti vaikams matomoje ir pasiekiamoje vietoje;
 • apie veiklą, įvykius, pasikeitimus Lopšelyje-darželyje visada informuoti Lopšelio-darželio direktorių ar pavaduotoją ugdymui;
 • visi Lopšelio-darželio darbuotojai privalo laikytis nustatytų Gaisrinės saugos reikalavimų. Žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių evakavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones. Kilus gaisrui, reikia iškviesti ugniagesius bendruoju pagalbos telefonu – 112 ir turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesinti gaisrą, nedelsiant informuoti direktorių ar jo įgaliotą asmenį, kilus sveikatos arba gyvybės pavojui, išeiti iš pavojingos zonos;
 1. Darbo dienos pabaigoje virtuvės, sandėlio, remonto darbų darbininkas, elektrikas-santechnikas ir grupių darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui;
 2. Darbuotojai, dirbantys iki 18.18 val. uždaro langus, užrakina grupių duris ir raktus palieka sutartoje vietoje.
 3. Sargas į darbą atvyksta nuo 18.18 val.
 4. Vaikų buvimo kieme metu kiemsargis pasirūpina, kad kiemo vartai būtų uždaryti ar užrakinti.
 5. Lopšelio-darželio teritorija yra uždara ir transporto judėjimas kieme yra draudžiamas (išskyrus prekių, paslaugų, darbų tiekėjus). Kitiems asmenims, taip pat ir ugdytinių tėvams, į Lopšelio-darželio teritoriją įvažiuoti leidžiama išimtinais atvejais.
 6. Lopšelio-darželio darbuotojai, atvykus į darbą, gali pastatyti automobilius kiemo aikštelėje.
 7. Lopšelio-darželio darbuotojams draudžiama:
  • darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų, rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių Lopšelio-darželio patalpose ir teritorijoje;
  • palikti vaikus vienus be priežiūros;
  • būti įstaigoje pašaliniams asmenims be direktoriaus leidimo;
  • atiduoti vaikus šeimos nariams jaunesniems nei 14 m.; tėvams, kuriems apribotos teisės; neblaiviems tėvams ir nepažįstamiems asmenims;
  • be direktoriaus ar pavaduotojo ugdymui žinios išsivesti vaikus iš įstaigos teritorijos;
  • be direktoriaus leidimo ilginti ar trumpinti intervalus tarp vaikų maitinimo, neorganizuoti ar atšaukti svarbius renginius.
  • savo nuožiūra, be administracijos leidimo, keisti darbo grafiką ar trumpinti darbo pamainos laiką;
  • vaikų ugdymui skirtą laiką naudoti asmeninėms reikmėms arba dirbti pašalinius darbus;
  • naudotis inventoriumi, skirtu vaikų ugdymo reikmėms (sėdėti ant vaikiškų baldelių, sofų, spintelių ir kt. inventoriaus).
 8. Darbuotojai turi teisę:
  • gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
  • kelti kvalifikaciją pagal Lopšelyje-darželyje reglamentuotą tvarką;
  • naudotis Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytomis atostogomis;
  • gauti paskatinimus ir apdovanojimus;
  • naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis socialinėmis ir kitomis garantijomis;
  • reikalauti, kad būtų tinkamai ir saugiai įrengta darbo vieta, suteiktos reikalingos darbui priemonės;
  • gauti iš Lopšelio-darželio informaciją, susijusią su jo darbo santykiais;
  • kreiptis žodžiu ir raštu į Lopšelio-darželio administraciją darbo sutarties klausimais.
 • dalyvauti Lopšelio-darželio savivaldos institucijų, metodinių, visuomeninių organizacijų veikloje, teikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos žodžiu ar raštu.
 1. V. DARBO LAIKAS
 1. Lopšelyje-darželyje taikoma 5 darbo dienų savaitė. Lopšelio-darželio darbo režimas yra 10 val. 48 min. Darbo pradžia – 7.30 val., darbo pabaiga -18.18 val. (esant tėvų poreikiui galima ankstinti ar ilginti įstaigos darbo laiką).
 2. Pietų pertraukos trukmė galima nuo 0,30 min. iki 1,5 val. Pietų pertrauka nurodoma grafikuose..
 3. Visi darbuotojai privalo dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku. Ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku, kuris nurodytas darbo grafikuose;
 4. Darbuotojams draudžiama savo nuožiūra keisti darbo grafiką. Neatvykimas į darbą, raštišku prašymu suderinus su Lopšelio-darželio direktoriumi, leidžiamas:
  • kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, mokymų, kitų renginių metu;
  • medicininių apžiūrų metu;
  • direktoriui leidus, dėl svarbių, nenumatytų priežasčių iki 2 val.
 5. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda darbuotojams, kuriems nustatyta 40 valandų trukmės darbo savaitė, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.
 6. Pedagogams sutrumpintą darbo trukmę nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė:
  • grupių auklėtojoms, dirbančioms 1 etatu – 36 valandų darbo savaitė.

Iš jų: 33 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos netiesioginiam darbui su vaikais (Pedagogų netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas);

 • logopedams, dirbantiems 1 etatu – 27 valandų darbo savaitė

Iš jų: 22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 5 valandos netiesioginiam darbui su vaikais (Pedagogų netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas);

 • meninio ugdymo pedagogui, dirbančiam 1 etatu – 26 darbo valandų savaitė.

Iš jų: 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 2 valandos netiesioginiam darbui su vaikais (Pedagogų netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas);

 • kineziterapeutui, dirbančiam 1 etatu – 38 val. darbo savaitė;
 • pedagogai, nekontaktinių valandų metu, išvykdami iš įstaigos darbo metu į miesto renginius, biblioteką, seminarus, kursus iš anksto privalo informuoti raštu Lopšelio-darželio direktorių ar direktoriaus pavaduotoją ugdymui.
 1. Visų darbuotojų darbo laikas, pertraukos poilsiui nurodomos darbo grafike. Grafikas patvirtinamas direktoriaus ir paskelbiamas ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki jo įsigaliojimo. Darbuotojams, dirbantiems daugiau negu keturias valandas per dieną, numatyta pertrauka pailsėti ir pavalgyti, fiksuojama darbo grafike.
 2. Lankstus darbo grafikas, individualus darbo laiko režimas, nuotolinis darbas ar kiti darbo režimo ir formos nustatymo ypatumai gali būti nustatomi Lopšelio-darželio ir darbuotojo susitarimu. Tokiam darbui galioja šalių susitarimu ir šios Taisyklės, kiek jos neprieštarauja Darbo kodeksui ir šalių susitarimui bei atitinkamo darbo režimo ar formos esmei.
 3. Lopšelyje-darželyje suminė darbo laiko apskaita taikoma auklėtojoms ir sargams. Darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį neturi viršyti tai darbuotojų kategorijai nustatyto darbo valandų skaičiaus. Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpis Lopšelyje – darželyje yra 2 mėnesiai.

Esant suminei darbo laiko apskaitai, negali būti dirbama daugiau kaip 48 valandas per savaitę ir 12 valandų per darbo dieną (pamainą). Dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, darbo užmokestis mokamas už faktiškai išdirbtą laiką, išskyrus Darbo kodekso 115 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nustatytus atvejus.

 1. Sargai dirba pagal slenkantį darbo grafiką. Darbas naktį apima laiką nuo 22.00 val. iki 6.00 val. ryto. Virėjos dirba pamainomis: nuo 6.00 val. iki 14.30 val., nuo 9.00 val. iki 17.30 val.(pietų pertrauka 0,30 min.).
 2. Pedagoginio bei techninio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo ir už jų duomenų teisingumą atsako direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkvedys. Darbuotojai, norintys susipažinti su

darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenimis, turi teisę kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui (pedagoginis personalas) ir į ūkvedį (nepedagoginis personalas).

 1. Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, darbuotojui sutikus pasirašytinai, gali būti pavesta atlikti pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, atsiradusias dėl laikinai nesančio darbuotojo. Darbuotojo pavadavimas laikomas papildomu darbu ir už jį mokama.
 2. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visiškai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jei darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
 3. Darbuotojas, netekęs darbingumo, apie tai turi pranešti lopšelio-darželio direktoriui, pateikdamas Neįgaliojo pažymėjimą bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.
 4. Darbuotojų faktiškai dirbtas darbo laikas žymimas kiekvieną dieną nustatytos formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-01-27 nutarimu Nr.78.
 5. Jei pagal steigėjo įsakymą, vasaros laikotarpiu (liepos, rugpjūčio mėnesiais) įstaiga uždaroma pasiruošimui kitiems mokslo metams ar taupant biudžeto lėšas, personalas grįžęs po kasmetinių atostogų, nesant vaikų, dirba pakeitus darbo pobūdį – vykdo paruošiamuosius darbus naujiems mokslo metams iki sugrįžta į įstaigą vaikai.
 1. VI. POILSIO LAIKAS
 1. Darbuotojų poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktais. Derinant darbuotojų poilsio laiką su švenčių dienomis, poilsio dienos gali būti perkeltos atskiru Vyriausybės nutarimu.
 2. Poilsio laiko rūšys:
  • pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti – suteikiama ne vėliau kaip po penkių valandų darbo, per kurią darbuotojas gali palikti darbovietę;
  • fiziologinės pertraukos – pagal darbuotojo poreikį;
  • specialios pertraukos pailsėti darbo dienos metu, jei jos bus taikomos, suteikiamos dirbant:
  • darbuotojams, kurie dirba lauko sąlygomis (lauke, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip –10o C, arba nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip +4o C), ir per 8 valandų darbo dieną turi būti ne trumpesnė kaip 40 minučių ir ne ilgesnė kaip 1.5 val.;
  • profesinės rizikos sąlygomis, taip pat dirbant sunkų fizinį ar didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą – trukmės, nustatytos atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo dokumentuose, nurodytuose Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro tvirtinamuose Profesinės rizikos vertinimo bendruosiuose nuostatuose, nustatant profesinės rizikos dydį ir pobūdį;
  • darbuotojams suteikiama ne trumpesnė negu trisdešimt minučių ir ne ilgesnė kaip 1,5 valandos pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Pertrauka suteikiama ne vėliau kaip po penkių darbo valandų. Darbuotojas šią pertrauką naudoja savo nuožiūra. Per pietų pertrauką darbuotojas gali palikti įstaigą. Ši pertrauka neįskaitoma į darbo laiką. Pertraukos gali būti keičiamos pagal abiejų šalių susitarimą ir patvirtinamos Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.
  • darbuotojams, dirbantiems su vaikais ir tiems, kurie dėl darbo specifikos negali palikti darbo vietos: auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, virėjams suteikiama galimybė pavalgyti

darbo metu  pagal Darbo kodekso 122 straipsnio 3 punktą, Lopšelio-darželio grupių dienos rėžimus;

 • auklėtojų padėjėjams pietų pertrauka direktoriaus įsakymu gali būti skiriama nuo 0,5 iki 1,5 val. trukmės;
 • darbuotojams, dirbantiems nepilną darbo dieną, pietų pertrauka neskiriama;
 • papildomos specialios pertraukos 10 min. pailsėti darbo dienos laiku skiriamos darbuotojams, dirbantiems su kompiuteriais (direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, vyr. buhalteriui, sekretoriui ir kt.). Dirbant 8 valandas per dieną specialios 10 minučių pertraukos skiriamos periodiškai kas 1,5 valandos nuo darbo su kompiuterine technika pradžios. Specialios pertraukos įskaitomos į darbo laiką.

VII. ATOSTOGOS IR JŲ SUTEIKIMO TVARKA

 1. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos kartą per darbo metus. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų. (Darbo kodekso 128,129 straipsniai).
 2. Už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos suteikiamos išdirbus bent pusę darbo metams tenkančių darbo dienų.
 3. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo metų laiku. Kasmetinių atostogų suteikimo eilė derinama su Lopšelio-darželio taryba, Darbo taryba, atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus, pagal įstaigos poreikį (prioriteto tvarka).
 4. Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų kasmetinės atostogos. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos.
 5. Prašymai dėl kasmetinių atostogų suteikimo pateikiami Lopšelio-darželio sekretoriui iki kovo 20 d. 81.Kasmetinių atostogų grafikas sudaromas kiekvieniems kalendoriniams metams ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. ir skelbiamas visiems darbuotojams. Atostogų grafikas yra sudaromas atsižvelgiant į tai, kad nesutriktų normali įstaigos darbo eiga.
 6. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią.
 7. Darbuotojo atskiru prašymu (pateiktu ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų iki atostogų pradžios), suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.
 8. Kasmetinės atostogos gali būti minimalios, prailgintos ir papildomos.
 9. Kasmetinių, papildomų atostogų trukmė darbuotojams nustatoma pagal galiojančius įstatymus.
 • Tam tikroms darbuotojų kategorijoms gali būti suteikiamos prailgintos kasmetinės atostogos:
  • Darbuotojams iki aštuoniolikos metų – dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (kai dirbama penkias dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos;
  • Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų – dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos                    penkių                        savaičių                        trukmės                        atostogos; 86.3. Darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, ir jie numatyti Vyriausybės nutarime, suteikiant jiems prailgintas atostogas – suteikiamos iki keturiasdešimt darbo dienų (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę), arba iki aštuonių savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) pailgintos atostogos.
 1. Papildomos atostogos suteikiamos:
 2. 1. už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje – darbuotojams, turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje, – 3 darbo dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje – viena darbo diena.
  • lopšelyje-darželyje direktoriaus įsakymu patvirtinama kasmetinių atostogų eilė, atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus, pirmenybę pasirinkti atostogų laiką suteikiant tokia eilės tvarka:
   • nėščioms darbuotojoms ir darbuotojams, auginantiems bent vieną vaiką iki trejų metų;
   • darbuotojams, auginantiems bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;
   • darbuotojams, auginantiems du ir daugiau vaikų;
   • darbuotojams, turintiems nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus.
 1. Teisė pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis (jų dalimi ar visomis) prarandama, praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti. Teisė į kompensaciją už nepanaudotas atostogas, praradus teisę pasinaudoti atostogomis, taip pat išnyksta.
 2. Jei darbuotojas negali pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl laikino nedarbingumo, suteiktų tikslinių ar nemokamų atostogų ar kitų priežasčių, suteiktos kasmetinės atostogos perkeliamos į kitą

atostogų laiką, kuris iš anksto suderinamas su Lopšelio-darželio vadovu, suteikiant atostogas tais pačiais darbo metais.

 1. Darbuotojams, turintiems teisę gauti papildomas atostogas keliais pagrindais, kartu su kasmetinėmis atostogomis suteikiamos jų pasirinkimu tik vienos iš šių papildomų atostogų. Papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių atostogų ir gali būti šalių susitarimu suteikiamos kartu arba atskirai. Šalims nesutarus, šios atostogos suteikiamos kartu.
 2. Darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jų pasirinkimu suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba prie kasmetinių atostogų pridėtos papildomos atostogos.
 3. Lopšelyje-darželyje taip pat gali būti suteiktos tikslinės nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, mokymosi atostogos, nemokamos atostogos, kurios suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.
 4. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (mamadienis“/ „tėvadienis“) (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
 5. Darbuotojams, neturintiems teisės į „mamadienį“/ „tėvadienį“ ir auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
 6. Darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos dirbti išsaugant jam darbo vietą, jeigu tai būtina visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti.
 7. Nemokamos atostogos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytais atvejais ir pagal darbuotojų prašymus.

VIII. DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO IR  APMOKĖJIMO  SISTEMA

 1. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai apskaičiuojami vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta minimalia mėnesine alga.
 2. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro:
  • pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji arba pastovioji dalis);
  • priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ir užduočių atlikimą;
  • premijos vieną kartą per metus atlikus ypač svarbias vienkartines užduotis, arba labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
 3. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio.
 4. Darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.
 5. Darbuotojo pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Pareiginės algos kintamoji dalis skiriama vieniems metams, atsižvelgiant į įstaigai darbo užmokesčiui skirtas lėšas.
 6. Darbininkams (nekvalifikuotiems) pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.
 7. Darbo užmokestis už darbą ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos mokamos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo nuostatos bei mokėjimo terminai ir tvarka Lopšelyje-darželyje gali būti detalizuotos Darbo užmokesčio mokėjimo sistemoje.
 8. Priemokos skiriamos Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu už papildomą darbo krūvį, papildomų pareigų ar užduočių atlikimą nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu. Priemoka gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
 1. Už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už
 2. Už darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.
 3. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai darbo užmokesčio paskaičiavimui pateikiami vyr. buhalteriui ne vėliau kaip paskutinę mėnesio dieną.
 4. Darbo užmokestis darbuotojams mokamas vieną kartą per mėnesį, pervedant į jų asmenines sąskaitas.
 5. Darbuotojams pateikiamas atsiskaitymo lapelis apie jiems apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę. Duomenys apie atskiro darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba su darbuotojo sutikimu.
 6. Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu. apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų, o atšaukti pareiškimą galima ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo padavimo dienos.
 7. Nutraukus darbo sutartį su darbuotoju, išeitinės išmokos mokamos Darbo kodekse nustatyta tvarka.

IX.DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR PRIEMONIŲ UŽ DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMUS TAIKYMAS

 1. Lopšelyje-darželyje darbuotojams už pavyzdingą pareigų atlikimą, darbo naujovių taikymą, inovacijų diegimą, už nepriekaištingą darbą, gerą vaikų ugdymą, kūrybiškumą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje gali būti taikomos šios skatinimo priemonės:
  • padėka;
  • dovana;
  • premija ar priemoka (Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas);
  • papildoma diena prie kasmetinių atostogų (ne daugiau kaip 3 d.);
  • miesto savivaldybės ar valstybės apdovanojimai.
 2. Kasmet atliekamas darbuotojų veiklos vertinimas. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai, suderinus su darbuotoju, nustatomi kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi:
  • Pedagoginių darbuotojų metinė veikla vertinama remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės švietimo ministro patvirtintu vertinimo tvarkos aprašu. Kitų darbuotojų veikla vertinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.
  • Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius darbuotojams, išskyrus Lopšelio-darželio direktorių, nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. Išvadas teikia Lopšelio-darželio direktoriui. Darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama:
 3. labai gerai;
 4. gerai;
 5. patenkinamai;
 6. nepatenkinamai.
  • Darbuotojo tiesioginis    vadovas,    kartu    su    Lopšelio-darželio              darbuotojų     atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:
 7. labai gerai – teikia vertinimo išvadą Lopšelio- darželio direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;
 8. gerai – teikia vertinimo išvadą Lopšelio- darželio direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies;
 1. patenkinamai – teikia vertinimo išvadą Lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu vienus metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;
 2. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu vieniems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu Darbo užmokesčio įstatymo 1–4 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.
 3. Už darbo pareigų pažeidimą direktoriaus įsakymu darbuotojas gali būti:
  • įspėjamas apie padarytą pažeidimą ir, kad pasikartojus tokiam pat darbo pareigų pažeidimui per 12 mėnesių, darbuotojas gali būti atleistas iš darbo.
  • atleidžiamas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, kai padaroma viena iš šių veikų:
   • neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties;
   • pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas;
   • atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas;
   • priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;
   • tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos;
   • darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;
   • kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.
 1. Darbuotojui padarius darbo pareigų pažeidimą, Lopšelio-darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo pateikia darbuotojui rašytinį reikalavimą pasiaiškinti raštu dėl padaryto pažeidimo, suteikdamas terminą paaiškinimui pateikti. Jei darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo ar atsisako pateikti pasiaiškinimą, Lopšelis-darželis gali įvertinti darbuotojo pareigų pažeidimą be darbuotojo pasiaiškinimo.
 2. Sprendimas įspėti darbuotoją dėl darbo pareigų pažeidimo ar atleisti darbuotoją iš darbo priimamas Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, pranešant darbuotojui pasirašytinai.
 3. Direktoriaus sprendimas taikyti priemones už darbo pareigų pažeidimą turi būti priimtas per 1 mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo padarymo. Šešių mėnesių terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jei pažeidimas paaiškėja po audito, inventorizacijos ar veiklos patikrinimo atlikimo.
 4. Jei per praėjusius dvylika mėnesių darbuotojas yra padaręs darbo tvarkos ar darbo drausmės pažeidimą, darbuotojui skatinimo priemonės netaikomos.
 5. Už darbuotojo Lopšeliui-darželiui padarytą žalą darbuotojai atlygina tokia tvarka, jei kolektyvinė sutartis nenustato kitokių dydžių:
  • Už darbo pareigų pažeidimą netyčia padarytą žalą – visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių darbo užmokesčių dydžio;
  • Už žalą, padarytą dėl didelio neatsargumo – visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio;
  • Visą žalą be ribų, jei:
   • Žala padaryta tyčia;
   • Žala padaryta darbuotojo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;
   • Žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo;
   • Žala padaryta    pažeidus    pareigą    saugoti    konfidencialią                 informaciją,         susitarimą dėl nekonkuravimo;
   • Darbdaviui padaryta neturtinė žala.
 1. X. DARBO ETIKA, DARBUOTOJŲ ELGESIO REIKALAVIMAI
 1. Lopšelio-darželio darbuotojai  savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba.
 2. Lopšelyje-darželyje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma profesinė darbo atmosfera, darbuotojai turi dirbti jiems skirtose darbo vietose, neužsiimti pašaliniais ar asmeniniais reikalais, pagarbiai elgtis su ugdytiniais, tėvais ir vieni su kitais.
 1. Auklėtojas, auklėtojo padėjėjas ir kiti specialistai tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo procese kiekvieną dieną užtikrina saugią ir ramią ugdymo (si) aplinką įvairiose erdvėse: grupėje, miegamajame, salėje, žaidimų aikštelėse, edukacinių išvykų metu.
 2. Lopšelio-darželio grupėse dirbantys darbuotojai privalo nuolat stebėti kiekvieno vaiko sveikatos būklę, daug dėmesio skiriant naujai atvykusiam vaikui adaptacijos laikotarpiu.
 3. Lopšelyje-darželyje draudžiama palikti vienus vaikus grupėje, salėje, lauko žaidimų aikštelėje, kitose erdvėse ir miego metu.
 4. Lopšelyje-darželyje draudžiamos bet kokios fizinės bausmės vaikams.
 5. Neleistini ilgi pokalbiai telefonu asmeniniais klausimais darbo metu.
 6. Lopšelio-darželio darbuotojai privalo:
  • visada turi būti atidūs vaikams, mandagūs su vaikais, vaikų tėvais (globėjams) ir kitais asmenims;
  • savitarpio santykius grįsti supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais;
  • organizuoti grupės vaikams judrią-pažintinę veiklą kieme pasivaikščiojimų metu, nestovėti ir nesikalbėti su kolegomis (Vaikų saugumo užtikrinimo tvarka);
  • laiku informuoti Lopšelio-darželio administraciją apie situaciją darbo vietose ar kitose įstaigos vietose, kuri gali kelti pavojų darbuotojų ar vaikų saugai ir sveikatai, taip pat apie darbuotojų ar vaikų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių patys pašalinti negali arba neprivalo;
  • saugoti Lopšelio-darželio komercines paslaptis, apdairiai elgtis su įvairia konfidencialia informacija, neatskleisti konfidencialaus pobūdžio informacijos apie Lopšelio-darželio ugdytinius, tėvus, darbuotojus, kuri gali pakenkti jų ir Lopšelio-darželio veiklai.
  • Valstybinių institucijų pareigūnams bet kokia informacija teikiama tik su direktoriaus arba jo įgalioto asmens žinia.
 1. INCIDENTŲ DARBE APLINKYBIŲ IR PRIEŽASČIŲ TYRIMO IR JŲ REGISTRAVIMO TVARKA
 1. Incidentas – tai su darbu susijęs įvykis, dėl kurio darbuotojas nepatiria žalos sveikatai arba dėl patirtos žalos sveikatai nepraranda darbingumo.
 2. Lopšelio-darželio darbuotojai nedelsiant turi pranešti apie įvykusį incidentą darbe Lopšelio-darželio direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui arba ūkvedžiui.
 3. Pats incidentą patyręs arba incidentą matęs darbuotojas apie tai turi pranešti žodžiu, telefonu 8 45 508802, 508803 ar elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
 4. Incidentą patyręs ar incidentą matęs darbuotojas registruoja incidentą, užpildydamas tam tikras Incidentų darbe registracijos žurnalo skiltis.
 5. Tiriant incidentus, būtina vadovautis atitinkamais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais (žr. http://www.vdi.lt/nelaimingi atsitikimai).
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja visiems Lopšelio-darželio darbuotojams.
 2. Darbo tvarkos taisyklės aptartos ir suderintos Lopšelio-darželio taryboje ir Darbo taryboje.
 3. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis įstatymams, keičiant darbo organizavimą, reorganizuojant įstaigą. Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai rengiami, informavus Darbo tarybą ar kitus darbuotojų atstovus.
 4. Visi darbuotojai supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos Lopšelio- darželio internetinėje svetainėje, adresu: www.zilvinas.panevezys.lm.lt ir informaciniame stende.
 5. Darbo tvarkos taisyklės yra lokalinio pobūdžio dokumentas ir taikomas tik Lopšelyje-darželyje dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo santykių terminų.

Su darbo tvarkos taisyklėmis patvirtintomis Panevėžio lopšelio-darželio   „Žilvinas“ direktoriaus 2018

 1. m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-10

Pasirašydamas šias Taisykles patvirtinu, kad su Taisyklėmis buvau supažindintas, jų sąlygos man yra žinomos ir aiškios.

Vykdydamas savo darbines funkcijas, įpareigoju šių Taisyklių laikytis ir jas vykdyti:

Eil. Nr. Darbuotojo vardas ir pavardė Pareigos Parašas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Darbo tvarkos taisyklės parengtos pagal: Lietuvos Respublikos darbo kodeksą 2016 m. 14 d. įstatymu Nr. XII-2603, įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d.

SUDERINTA:                                                                           SUDERINTA:

Panevėžio lopšelio-darželio taryba                                          Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žilvinas“

2018-02-26 posėdžio protokolas Nr.5                                      Darbo taryba 2018-02-27 protokolo Nr.2