Vaikų pasiekimai

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus bei daromą pažangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Vertinimas padeda tėvams ir pedagogams keistis informacija apie vaiką, pasiekti darnos ir vieningumo tarp ugdymo namuose ir įstaigoje. Mokykloje vaikų vertinimas vyksta vadovaujantis “Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu”.

Vertinimo tikslas – nustatyti realius vaiko gebėjimus ir patirtį bei numatyti tolesnio jo ugdymo gaires, siekiant ugdymo(-si) pažangos.

Uždaviniai:

 • pažinti vaiką (vaiko ugdymo(si) poreikius, interesus, pomėgius, galias, charakterio ypatumus, kultūrinius skirtumus);
 • atskleisti vaiko pastangas ir pažangą bei skatinti jo ugdymą(si);
 • planuoti tolesnio ugdymo(si) perspektyvas individualiai kiekvienam vaikui ir vaikų grupei;
 • apibendrinti sukauptą vertinimo informaciją, koreguoti ugdymo planus;
 • pateikti vertinimo informaciją vaikui, vaiko tėvams ir kitiems

Vertinimo nuostatos:

  • į ikimokyklinį/priešmokyklinį ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialoginėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais;
  • kiekvieno vaiko ugdymo(si) pažangai būdingi tie patys žingsniai, tačiau dėl kiekvieno vaiko gyvenimo patirties ir ugdymo(si) stiliaus skirtybių, to paties amžiaus vaikų pasiekimai gali skirtis;
  • visoms vaiko raidos sritims – sveikatos, socialinei, kalbos, pažinimo, meninei – skiriamas vienodas dėmesys;
  • orientuojamasi į vaiko vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo visuminį ugdymą(si);
  • orientuojamasi į vaiko ugdymo(si) kokybės tobulinimą.

Vertinimo principai:

 1. pozityvumas ir konstruktyvumas;
 2. objektyvumas ir veiksmingumas;
 3. informatyvumas.

Ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo būdai ir metodai:

 • vaiko veiklos ir elgesio stebėjimas;
 • pokalbis su vaiku
 • pokalbis su vaiko tėvais;
 • anketos tėvams:
 • vaiko veiklos ir kūrybos darbų analizė;
 • atskirų situacijų aprašymas;
 • vaiko įsivertinimas;
 • fotografavimas, vaizdo įrašai, garso įrašai ir

Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymosi procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kurias sprendžiame iš vaikų veiklos ir jų rezultatų.

Vaiko pasiekimų vertintojai:
• ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, logopedas, judesio korekcijos specialistas;
• vaikų tėvai, jie pateikia informaciją apie vaiką, šeimos lūkesčius, dalyvauja anketinėse apklausose, reiškia savo nuomonę apie pasiektą vaiko pažangą;
• vaikai taip pat aktyvūs savo vertinimo dalyviai, su juo aptariami jo pasiekimai: pats lygina, komentuoja savo piešinius, įvardija, kas pavykdavo, o kas dar nepavyksta.

Vertinimo metodai ir būdai: vaiko stebėjimas, pokalbis su vaiku, tėvais, produktyviosios ir kūrybinės vaiko veiklos, elgesio analizė ir kt.

Pasiekimų fiksavimas.

Visa pasiekimų vertinimo medžiaga kaupiama vaiko pasiekimų aplanke “Mano pasaulis“. Jame yra kaupiami: vaikų dailės darbeliai su pedagogų komentarais, sukurtos knygelės, vaikų kalba (samprotavimai, žodinė kūryba ir kt.), įvairios vaiko veiklos stebėjimo užrašai, laimėti diplomai, anketos tėvams, pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą. Vaikui pereinant į priešmokyklinę grupę, informacija perduodama šios grupės pedagogams, kurie tęsia vertinimą vadovaudamiesi priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Pasiekimai suskirstyti į 18 pasiekimų sričių, kurių visuma laiduoja optimalią vaiko galių ūgtį. Pasiekimų ūgtis žingsniais nuo gimimo iki šešerių metų pateikta Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų apraše, kuris pateikiamas Gairių priede. Programoje vaikų ugdymo(si) rezultatus nusako šios pasiekimų sritys:

 1.  kasdienio gyvenimo įgūdžiai;
 2. fizinis aktyvumas;
 3. emocijų suvokimas ir raiška;
 4. savireguliacija ir savikontrolė;
 5. savivoka ir savigarba;
 6. santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamžiais;
 7. aplinkos pažinimas;
 8. matematinis mąstymas;
 9. skaitmeninis sumanumas;
 10. kalbų supratimas;
 11. kalbinė raiška;
 12. estetinis suvokimas;
 13. meninė raiška;
 14. kūrybiškumas;
 15. tyrinėjimas;
 16. problemų sprendimas;
 17. gebėjimas žaisti;
 18. mokėjimas mokytis.

Vaikų pasiekimų aprašas 2024-01 patvirtintas Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-131 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programos gairių patvirtinimo“

Panevėžio l-d Žilvinas Ikimokykl ir priešmokl. ugd. vaikų pasiekimų vertinimo tvarka

Kompetencijų raidos aprašas

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas

PU mokytojo rekomendacija brandumo vertinimas 2023-06-20

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne „Mūsų Darželis“. Mokslo metų pabaigoje  sudaroma bendra grupės vaikų pasiekimų ir pažangos įvertinimo suvestinė. Išvados pateikiamos Mokytojų tarybos pasitarime, nurodant  grupės vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos būklę, išryškėjusius pasiekimus ir tobulintinas sritis. Tėvams apibendrinta informacija pateikiama individualaus pokalbio metu. Vaiko darbai, elgsena, išgyvenimai aptariami su pačiu vaiku individualiai.