Veiklos sritys

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVINAS“ VYSTYMOSI (VEIKLOS) STRATEGIJA

VIZIJA
Bendruomeniška, aktyvi, nuolat besimokanti ir plečianti gebėjimą atsinaujinti, kurianti saugią, šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką  ir renovuota ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

MISIJA
Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinti vaiko prigimtinius, socialinius, pažintinius, saviraiškos poreikius, glaudžiai bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais partneriais.
 
 
UGDYMO FILOSOFIJA
Ugdymas suprantamas kaip natūralus kūrybos, vertybių, žinių, įgūdžių, patyrimų perėmimo būdas  vaikui aktyviai dalyvaujant veikloje.

LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS VERTYBĖS

  • Bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant bendro tikslo.
  • Sveikos gyvensenos puoselėjimas.
  • Atvirumas ieškojimams, naujoms idėjoms ir žinioms.
  • Mokyklos tradicijų puoselėjimas.

 
 
PRIORITETAI

  • Vaiko emocinės – fizinės sveikatos saugojimas.
  • Pažintinės – tiriamosios- kultūrinės veiklos vykdymas.
  • Pedagogo-vaiko kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimas.
  • Saugios ir palankios ugdymui(si) aplinkos kūrimas ir vystymas.