Skandinaviško modelio mokykla

METODAI, BŪDAI, FORMOS IR PRIEMONĖS

Holistinis ugdymasis

Holistinis ugdymasis suteikia visišką laisvę vaikui savarankiškai išbandyti įvairias disciplinas, pajausti save skirtingose veiklose, taikant kuo įvairesnius skirtingus metodus, būdus ir priemones, neįspraudžiant į ugdymosi programas. Ugdymosi metu pradedama savarankiška kelionė po mokslų, pažinimų, emocijų, saviugdos pasaulį. Turint visišką laisvę, gausybę skirtingų priemonių, atsiranda galimybės kuo daugiau save išbandyti. Kiekviena individuali asmenybė pradeda pažinti save, atranda savo stiprybes ir silpnybes, ima gebėti pasirinkti jam tinkamiausius mokymosi būdus, metodus, mokslo kryptis, disciplinas ir taip pasiekia geriausius mokymosi rezultatus. Ugdosi motyvacija, savarankiškumas, konceptualus mąstymas, savęs pažinimas, pasitikėjimas.

STEAM
Vaikai įtraukiami į tyrinėjimų ir atradimų pasaulį. Gamtos dėsnių pažinimas, konceptualaus mąstymo ugdymas, kūrybiškai sprendžiami iššūkiai, žadinamas smalsumo jausmas. Motyvacija siekti tikslo. Skirtingų pojūčių pažinimas, motyvacija mokytis, mokėjimas mokytis, strateginis mąstymas.

Naratyviniai žaidimai
Vaikai mokosi žaisdami. Patys kuria žaidimo taisykles, temas. Žaisdami laisvai improvizuoja. Mokytojas skatina įsitraukti į žaidimą, kuria ugdymosi kontekstus, provokuoją žaidimo veiksmą, integruoja matematikos, geografijos, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, ekonomikos, psichologijos ir kitus mokslus kurdamas sąlygas vaikams įsijausti, išgyventi emociškai, įsikūnytį, pažinti, smalsauti, domėtis, tyrinėti, išgyventi žaidimo procesą. Žaidimai fiziškai aktyvūs. Jų metu ugdomos ne tik kompetencijos, bet ir disciplinos.

savarankiškas dienos veiklų planavimas

Dienos veiklų planavimas ugdo savarankiškumą, skatina keltis tikslus, ir įpareigoja jų siekti. Individualus ar kolegialus vaikų dienos ar mėnesio planavimas ugdo prisiimti atsakomybę už savo sprendimus, įpareigoja veikti, laikytis plano. Ugdoma disciplina, orientacija laike, pagarba kito nuomonei, bendrystės jausmas, komandinis sprendimų priėmimas, įsipareigojimas laikytis plano, atsakomybė, motyvacija veikti, konceptualus mąstymas.

Veiklos gamtoje

Gamtos mokslų pažinimas, meilė gamtai. Grynas oras - sveikata. Komandinės veiklos, orientacija erdvėje, gamtossaugos edukacija (atsinaujinantys gamtos ištekliai, vėjas, saulė, lietus). Šiukšlių rūšiavimas. STEAM lauko laboratorija, nusiraminimo, saviugdos ir meditacijos veiklos.

emocijų pažinimas

Savęs pažinimas, savęs jautimas, saviugda, laisvė jausmams, prevencija neigiamoms emocijoms, būdai neigiamas emocijas pakeisti į teigiamas, socialinė kompetencija, kito žmogaus supratimas iš savojo "Aš" naratyvos. Kaip padėti kitam? Kaip kitą suprasti, toleruoti, užjausti? Kodėl galiu sau leisti pykti? Kodėl galiu būti liūdnas ir kodėl tai nėra blogai? Kodėl žmonės skirtingi? Kodėl reikia gerbti kito nuomonę? Kritinis mąstymas, tolerancija, humaniškumas.

vertinimas ir įsivertinimas

Pastovi savęs analizė, refleksija skatina pažinti save, savo stiprybes ir silpnybes, todėl turime gebėti nuolatos įsivertinti save ir remdamiesi vertinimų rezultatais pasirinkti tinkamiausias mokymosi priemones ir metodus. Tai padeda tobulėti kaip išskirtinei, unikaliai asmenybei. Diferencijavimas, kiekvieno įtraukimas atsižvelgiant į individualias galias, pritaikant tinkamiausius ugdymosi metodus, būdus ir priemones suteikia galimybę kiekvienam pasiekti geriausius ugdymosi rezultatus, nepriklausomai nuo visiškai skirtingų individualios asmenybės poreikių, galių ir gebėjimų. Svarbu stebėti, vertinti ir teikti grįžtamąjį ryšį kitam ir kiekvienam atskirai, suteikti pagalbą, paskatinti veikti, motyvuoti, pasidžiaugti pasiektais rezultatais.

TIKSLAS

kOMPETETINGA ASMENYBĖ

Komunikabili, turinti kultūrines vertybes, kūrybiškai mąstanti, smalsi pažinti - suprasti, turinti pilietines pareigas ir atsakomybes, puoselėjanti socialinius santykius.

HUMANIŠKA ASMENYBĖ

Tolerancija, užuojauta, jautrumas, pagalba, pagarba, partnerystė, draugiškumas, sąžiningumas, supratingumas

REZULTATAS

SĖKMINGA ASMENYBĖ

Konceptualus mąstymas (kritinis, strateginis, kūrybiškas), lyderystė (pasitikėjimas, drąsa, autoritetas, pavyzdys), motyvacija, noras mokytis ir mokėjimas mokytis, pergalės - noras veikti, keltis iššūkius, siekti tikslų, gerinti rezultatus. Savarankiškumas, atsakingumas, pareigingumas.

Metodai ir ugdymosi rezultatai

LINIJOS MONTESSORI
KompetencijosDisciplinos
 • Komunikacijos
 • Kūrybiškumo
 • Pažinimo
 • Socialinė
 • Matematika
 • Lietuvių, anglų k.
 • Meninis ugdymas
 • Fizinis lavinimas

 

STEAM  
Kompetencijos Disciplinos
 • Komunikacijos
 • Kūrybiškumo
 • Pažinimo
 • Socialinė
 • Skaitmeninė
 • Fizika
 • Chemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Meninis ugdymas
 • Fizinis lavinimas
EMOCIJOS MONTESSORI
KompetencijosDisciplinos
 • Komunikacijos
 • Kultūrinė
 • Kūrybiškumo
 • Pažinimo
 • Pilietinė
 • Socialinė
 • Skaitmeninė
 • Psichologija
 • Filosofija
 • Sociologija
 • Meninis ugdymas
 • Fizinis lavinimas
N. ŽAIDIMAS HOLISTINIS
KompetencijosDisciplinos
 • Komunikacijos
 • Kultūrinė
 • Kūrybiškumo
 • Pažinimo
 • Pilietinė
 • Socialinė
 • Skaitmeninė
 • Istorija
 • Geografija
 • Biologija
 • Fizika
 • Chemija
 • Meteorologija
 • Astronomija
 • Politologija
 • Ekonomika
 • Fizinis lavinimas
 • Meninis ugdymas