Biudžetinė įstaiga
  Kauno g. 38, LT- 35160, Panevėžys
  Tel.: (8 45) 50 88 02, (8 45) 50 88 03
  El. paštas: ldzilvinas38@gmail.com

  Kodas 190412321

VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA

Direktorius – incijuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja visą lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ veiklą;

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomąją veiklą;

Vyr. buhalteris – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą lopšelio-darželio finansinę veiklą;

Vaikų maitinimo ir higienos administratorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už savalaikį valgiaraščių sudarymą, virtuvės darbą, vaikų mitybą, sanitarinę – higieninę lopšelio-darželio būklę.

Ūkvedys – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už lopšelio-darželio ūkinę veiklą;

Sekretorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už dokumentų tvarkymą bei jų apskaitą;

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo  mokytojas, logopedas, kineziterapeutas – pavaldūs direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui; atsako už ugdomosios veiklos organizavimą ir jiems priskirtas pareigybės funkcijas;

Aptarnaujantis personalas – pavaldus direktoriui, ūkvedžiui, vaikų maitinimo ir higienos administratoriui, kurie vykdo jiems priskirtas pareigybės funkcijas.