VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA

Direktorius – incijuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja visą
lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ veiklą;

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomąją veiklą;

Buhalteris – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą lopšelio-darželio finansinę veiklą;

Mitybos ir higienos priežiūros specialistas – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už savalaikį valgiaraščių sudarymą, virtuvės darbą, vaikų mitybą, sanitarinę – higieninę lopšelio-darželio būklę.

Ūkvedys – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už lopšelio-darželio ūkinę veiklą;

Sekretorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už dokumentų tvarkymą bei jų apskaitą;

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai, auklėtojai, meninio ugdymo pedagogas, logopedas, kineziterapeutas – pavaldūs direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui; atsako už ugdomosios veiklos organizavimą ir jiems priskirtas pareigybės funkcijas;

Aptarnaujantis personalas – pavaldus direktoriui, ūkvedžiui, mitybos ir higienos priežiūros specialistui, kurie vykdo jiems priskirtas pareigybės funkcijas.