Valdymo struktūra

VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA
Direktorius – inicijuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja visą lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ veiklą;
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomąją veiklą;
Vyr. buhalteris – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą lopšelio-darželio finansinę veiklą;
Vaikų maitinimo ir higienos administratorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už savalaikį valgiaraščių sudarymą, virtuvės darbą, vaikų mitybą, sanitarinę – higieninę lopšelio-darželio būklę.
Ūkvedys – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už lopšelio-darželio ūkinę veiklą;
Sekretorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už dokumentų tvarkymą bei jų apskaitą;
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo  mokytojas, logopedas, judesio korekcijos specialistas – pavaldūs direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui; atsako už ugdomosios veiklos organizavimą ir jiems priskirtas pareigybės funkcijas;
Aptarnaujantis personalas – pavaldus direktoriui, ūkvedžiui, vaikų maitinimo ir higienos administratoriui, kurie vykdo jiems priskirtas pareigybės funkcijas.