Teisinė informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
ŠVIETIMO ĮSTATYMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS „DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO“
LRS NUTARIMAS „DĖL VALSTYBINĖS ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO“
DĖL VAIKO GEROVĖS VALSTYBĖS POLITIKOS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO NR. I-621 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
REKOMENDACIJOS SAVIVALDYBĖMS DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKĄ NAMUOSE AUGINANČIAI ŠEIMAI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠAS
DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VIDAUS AUDITO METODIKOS TVIRTINIMO  

https://www.nsa.smm.lt/projektai/wp-content/uploads/2022/02/IPUMokyklu-veiklos-kokybes-isivertinimo-metodika.pdf
DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
ĮSAKYMAS „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“
ĮSAKYMAS „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. VASARIO 2 D. ĮSAKYMU NR. A-84(4.1E), PAKEITIMO 2018 m. spalio 15 d. Nr. A-708(4.1E) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/913182d2d0b111e8a82fc67610e51066?jfwid=pd6eq7vqr

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-128 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ su vėlesniais pakeitimais

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06effeb05e2511e4b240c0fa7489cd0e/HVzbMSRYeU

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS