Biudžetinė įstaiga
  Kauno g. 38, LT- 35160, Panevėžys
  Tel.: (8 45) 50 88 02, (8 45) 50 88 03
  El. paštas: ldzilvinas38@gmail.com

  Kodas 190412321

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVINAS” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „AUK, VAIKELI”
Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Žilvinas” ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą ,,Auk, vaikeli”. Įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo 1- 6 metų (ikimokyklinio amžiaus vaikai).

Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.
Vaikų ugdymosi pasiekimai ir poreikiai atpažįstami bei stebima vaikų pažanga ir tikslingai ugdomas kiekvienas vaikas vadovaujantis  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“(2014m.)     https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne “Mūsų Darželis”.

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“, patvirtintą LR ŠMM ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. Programa – vienerių metų trukmės, skiriama vaikams nuo 6 metų. Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas.
Priešmokyklinėje grupėje įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių gebėjimų bei išmokti įveikti sunkumus. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės turi tinkamą pasirengimą ir kvalifikaciją darbui su šia programa.

https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa

 

SVEIKATINIMO PROGRAMA ,,SVEIKATOS PAMOKOS VISIEMS”

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROGRAMA

NEIGIAMŲ SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

MAŽOJO PRINCO FONDO INCIATYVOS ,,VISA LIETUVA SKAITO VAIKAMS” EDUKACINĖ PROGRAMA ,,SKAITANTYS DARŽELIAI”