Programos

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVINAS” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „AUK, VAIKELI”
Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Žilvinas” ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą ,,Auk, vaikeli”. Įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo 1- 6 metų (ikimokyklinio amžiaus vaikai).
Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.
Vaikų ugdymosi pasiekimai ir poreikiai atpažįstami bei stebima vaikų pažanga ir tikslingai ugdomas kiekvienas vaikas vadovaujantis  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“(2014m.)     https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne “Mūsų Darželis”.

Ikimokyklinėse  grupėse įgyvendinama socialinio-emocinio intelekto lavinimo programa „Kimochis“. Šia programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“, patvirtintą patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269.  https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas/priesmokyklinio-ugdymo-programa?lang=lt

Priešmokyklinėje grupėje įgyvendinama tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių gebėjimų bei išmokti įveikti sunkumus. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės turi tinkamą pasirengimą ir kvalifikaciją darbui su šia programa.

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Kompetencijų raidos aprašas

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas

PU mokytojo rekomendacija brandumo vertinimas 2023-06-20

 

SVEIKATINIMO PROGRAMA ,,SVEIKATOS PAMOKOS VISIEMS”
APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROGRAMA
NEIGIAMŲ SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA
MAŽOJO PRINCO FONDO INCIATYVOS ,,VISA LIETUVA SKAITO VAIKAMS” EDUKACINĖ PROGRAMA ,,SKAITANTYS DARŽELIAI”